สมาชิก สอฟ.

- ใบสมัครสมาชิก สอฟ.-หนังสือยินยอมหักเงิน-หนังสือรับรองเป็นพนักงานกฟน.-ฟอร์มขอทำบัตรสมาชิก

- ใบสมัครสมาชิกสมทบ

- หนังสือขอโอนเงินปันผล (สำหรับสมาชิกสมทบ)

-  แบบโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน (สมาชิกคงสภาพ)

- ใบคำขอทำบัตรสมาชิก

- แบบขอรับทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์กรณีประสบอุบัติภัยสมาชิก

- แบบขอรับทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์กรณีครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม

-  แบบโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

-  แบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร

- หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หนังสือให้ความยินยอมหักเงินปันผล/เฉลี่ยคืนชำระหนี้สหกรณ์

แบบฟอร์มขอคืนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ปี2560

-  แบบขอรับทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการรักษาพยาบาลของสมาชิก

หนังสือแสดงเจตนาหรือให้ความยินยอมโอนเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูนที่ครบกำหนดไปเข้าบัญชีใหม่

เกี่ยวกับเงินฝาก
- หนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำ
- หนังสือขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น
- หนังสือเพิ่ม-ลดเงินฝาก

- หนังสือแสดงความจำนงโอนดอกเบี้ยเข้าธนาคารหรือสหกรณ์

- หนังสือยินยิมหักเงินเดือนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก

- บันทึกแจ้งสมุดบัญชีคู่ฝากสูญหาย/ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้

 

เกี่ยวกับเงินกู้ (หมายเหตุ) *กรณีแบบฟอร์มที่มี 2 หน้า กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มหน้าหลัง ในฉบับเดียวกัน

                               *กรณีที่พิมพ์เอกสาร หน้า-หลัง คนละฉบับ สมาชิกจะต้องเซ็นรับรองเอกสารทั้ง 2 ฉบับ

- หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

-  สัญญาค้ำฯ  กระตุ้นเศรษฐกิจ

-  สัญญาค้ำฯ  โครงการ

-  สัญญาค้ำฯ  น้ำท่วม

-  สัญญาค้ำฯ  ปลดหนี้

แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

- กู้ฉุกเฉิน ATM

ฉุกเฉินหมุนเวียน

นังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน

- แบบคำขอและหนังสือกู้เงิน โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ตามประกาศที่ 21/2559

- แบบคำขอและการพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

แบบคำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ

สัญญาค้ำฯ  สามัญ

เกี่ยวกับทุนการศึกษ
- ฟอร์มขอรับทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกและบุตรสมาชิก

 

ระเบียบว่าด้วย กองทุนเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ พ.ศ. 2559

ระเบียบว่าด้วย กองทุนเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

 

โครงการนำร่องการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก

- หนังสือแจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการนําร่องการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก

 

แบบคำขอและหนังสือกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อสร้างหลักประกันในการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

- แบบฟอร์มขอให้หักเงินจาก กฟน. เพื่อนำส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

180321

โดย admin วันที่ 27 ก.ย. 2564