กิจกรรมสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มต่างๆ...

ประกาศที่ สอฟ. 114/2565 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 44/2565

    Download

รายละเอียด

...

ประกาศที่ 2/2566 เรื่อง การจ่ายเงินสวัสดิการประจำปีสำหรับสมาชิกสหกรณ์

รายละเอียด

...

ประกาศที่ 1/2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยประชุมใหญ่และเงินสวัสดิการประจำปีสำหรับสมาชิกสหกรณ์

รายละเอียด

...

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

   Download

รายละเอียด


วีดีโอ


โครงการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

วิธีการสมัครใช้งาน Web Member เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์

ประธานกรรมการ


นายไพบูลย์  แก้วเพทาย


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
ฉุกเฉิน

5.00%

พิเศษ

5.00%

สามัญ

5.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
เงินฝากสะสมทรัพย์

3.40%

ออมทรัพย์

1.25%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(41) (6เดือน)

2.50%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(61) (12เดือน)

3.00%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(71) (24 เดือน) (สมาชิกสมทบ)

3.00%

ออมทรัพย์เพิ่มพูน (81) (24 เดือน)

3.50%

เงินฝากประจำ 12 เดือน

3.00%

ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสหกรณ์อื่น

3.00%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 1612600
สถิติการเข้าระบบ 375641