เกี่ยวกับเงินกู้ (หมายเหตุ) *กรณีแบบฟอร์มที่มี 2 หน้า กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มหน้าหลัง ในฉบับเดียวกัน

                               *กรณีที่พิมพ์เอกสาร หน้า-หลัง คนละฉบับ สมาชิกจะต้องเซ็นรับรองเอกสารทั้ง 2 ฉบับ

-  หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) สำหรับเงินกู้สามัญ

-  หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) สำหรับเงินกู้พิเศษ

-  หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) สำหรับผู้ค้ำประกัน

-  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มกู้พิเศษ

-  ตัวอย่างการกรอก แบบแสดงตน กู้พิเศษ

- เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นกู้

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

-  สัญญาค้ำฯ  กระตุ้นเศรษฐกิจ

-  สัญญาค้ำฯ  โครงการ

-  สัญญาค้ำฯ  น้ำท่วม

-  สัญญาค้ำฯ  ปลดหนี้

- แบบคำขอและหนังสือกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อสร้างหลักประกันในการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

- แบบฟอร์มขอให้หักเงินจาก กฟน. เพื่อนำส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

กู้ฉุกเฉิน ATM

ฉุกเฉินหมุนเวียน

หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน

แบบคำขอและหนังสือกู้เงิน โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ตามประกาศที่ 21/2559

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

- แบบคำขอกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ตามนโยบายภาครัฐ

- ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ตามนโยบายรัฐ

แบบคำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ

สัญญาค้ำฯ  สามัญ

แบบคำขอและการพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้

- แบบคำขอและหนังสือกู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด(COVID 19) 3 (ตามประกาศที่ 11/2565)

- ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอและหนังสือกู้เงินโครงการช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด(COVID 19) 3 (ตามประกาศที่ 11/2565)

- แบบคำขอและหนังสือกู้เงินโครงการเงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงในชีวิต

- แบบคำขอและหนังสือกู้เงิน โครงการเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล  เฉพาะ แบบคำขอกู้เงิน และหนังสือค้ำประกัน กรุณาปริ้น หน้า-หลัง แผ่นเดียวกัน

แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ

แบบคำขอ และการพิจารณาเงินกู้พิเศษ

 
 
โดย admin วันที่ 21 มี.ค 2567