วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

โดย admin วันที่ 27 ก.พ. 2563

 

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

        สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ไทย  จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563"  เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"  เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และยั่งยืน  ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นำโดยนายนิพัทธ์  เหลืองดำรงค์ ประธานกรรมการฯ  และนายสิทธิพร  มีเสถียร รองประธานกรรมการฯ ได้ร่วมพิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย  เพื่อรำลึกถึงกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"