ประกาศที่ 28/2566 เรื่อง การลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอร.) และหรือ (สส.ชสอ.)

โดย admin วันที่ 14 พ.ย. 2566